Harta României cu încadrarea Munteniei în ?ara Româneasc?

Harta României cu încadrarea Munteniei în ?ara Româneasc?

Are în componen?? actualele jude ?e ?i unit??i administrative: Arge?, Br?ila, Buz?u, C?l?ra?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Ilfov, Prahova, Teleorman, Municipiul Bucure?ti.

Cele mai importante ora?e în aceast? regiune sunt Bucure?ti, Alexandria, Br?ila, Buz?u, C?l?ra?i, Giurgiu, Pite?ti, Ploie?ti, Slatina, Slobozia ?i Târgovi?te.

Principalele ape curg?toare care str?bat aceast? regiune sunt Dun?rea, precum ?i unii afluen?i direc?i ale acesteia: Olt, Vedea, Arge?, C?lm??ui (2 râuri poart? acest nume !), Ialomi?a ?i Siret.

Originea numelui

muntenia era denumirea care apare pentru prima dat? în cronicile primilor domnitori moldoveni. Prin Muntenia se in?elegea întregul teritoriu al ??rii Române?ti, probabil pentru faptul c? în regiunile învecinate cu Moldova densitatea popula?iei era mult mai mare în zona de deal ?i de munte. Zonele de câmpie din Muntenia fiind foarte pu?in populate datorit? vastelor p?duri ale Teleormanului ?i ale Vl?siei care se intindeau de la râul Olt pân? pe teritoriul Bucure?tiului de ast?zi ?i a B?r?ganului, în care predomina la acea vreme vegeta?ia de step? care se termina brusc spre sud cu întinderi de nisipuri mi?c?toare apoi mla?tinoase în jurul Dun?rii.

Muntenia este regiunea din sudul României care a format împreun? cu Oltenia principatul medieval al ??rii Române?ti, începand cu domnia lui Basarab I sau dup? al?i istorici a lui Vladislav I (Vlaicu Voda) ?i pân? la unirea principatelor (1859). Toate capitalele ??rii Române?ti s-au situat în Muntenia (cu excep?ia perioadei 1770-1771 când aceasta s-a aflat în Craiova).

 

 Limite

Muntenia este situat? între Dun?re la sud ?i est, Carpa?ii Meridionali ?i Milcov la nord, în timp ce grani?a vestic? este râul Olt. În perioada medieval? când teritoriul Munteniei era administat direct de c?tre domnitor, iar teritoriul Olteniei (adica jude?ele situate dincolo de râul olt) era administrat de catre banii Craiovei. Între 1718-1739, când Oltenia a fost sub domina?ie habsburgic?, ?ara Româneasc? a fost alc?tuit? numai din Muntenia.

Dup? unirea principatelor în 1872 la o nou? împ?r?ire teritorial? s-a revenit la delimitarea medieval? iar pe emblema Principatelor Unite au fost introduse separat, simbolurile Munteniei(vulturul) ?i Olteniei(leul) al?turi de bourul moldovenesc. Dup? marea unire de la 1 decembrie 1918 Muntenia dispare ca regiune administrativ? pân? în 1952 când se revine la împ?r?irea regional?.Dup? 1968 titlul de regiune Muntenia, nu mai apare decât în medii neoficiale, care nu constituie diviziuni administrative, spre exemplu, regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, care îns? nu cuprinde decât dou? treimi din suprafa?a regiunii istorice.
 
 
+.+-=-+.+ 112 -+.-+=+-.+- ____________________________________________________________________________________